O projekcie

Projekt „PPP dla MMŚP” realizowany jest w formule partnerskiej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i M. Mazurek i Partnerzy prawniczą spółkę  komandytową, w okresie od września 2016 r do grudnia 2017 r.

 

Cele projektu

Projekt ma na celu zdolności do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji ich pracowników z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie kraju. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci zarówno pracownicy, którzy są już zaangażowani w realizację tego typu przedsięwzięć, jak również w przyszłości zamierzają zajmować się przedmiotowym tematem. Wsparcie realizowane jest poprzez cykl szkoleń ogólnych i dedykowanych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerów z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego, poprzedzone analizą potrzeb.

 

Planowane efekty

Rynek PPP stanowi istotną część gospodarki- średnia wartość projektów z PPP to 26 mln zł, stanowiąc  tym samym rosnące zainteresowanie sektora MMŚP. Badania wśród firm posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć ppp wskazują, że tego typu projekty stabilizują pozycję firmy na rynku i budują potencjał na przyszłość (PARP). Jednocześnie wobec niskiego odsetka ilości zawieranych umów, w stosunku do ilości pojawiających się projektów-niezbędne jest wsparcie, które umożliwi podniesienie poziomu kompetencji, zwiększając tym samym szanse MMMŚP na skute czne budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Dzięki projektowi 200 pracowników ze 100 przedsiębiorstw ( MMSP) podniesie swoje kompetencje w zakresie przedsięwzięć z ppp, zaś 50 pracowników z 25 MMSP, we współpracy z ekspertami projektu przygotuje w warunkach szkoleniowych dokumentację do trwających postępowań ppp.

 

Wartość projektu: 647 687,50 PLN, w tym wkład UE: 582 918,75 PLN

Podstawę prawną realizacji Projektu stanowi umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 6 września 2016 r. nr UDA-POWR.02.2.0-00-0306/16-00, zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwe akty prawne i przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego regulujące zasady realizacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.