Nasi eksperci

marian-mazurek

Marian Mazurek

Radca prawny. Partner zarządzający w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp.k.; doradca Prezydenta Pracodawców RP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1976 r.). Pracował w wymiarze sprawiedliwości i złożył egzamin sędziowski (1980 r.) Doświadczenie w praktyce administracyjnej i legislacyjnej (m.in. w charakterze członka Komisji Prawniczej przy RM). Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym przy pracach legislacyjnych, jako ekspert organizacji zrzeszających przedsiębiorców, których reprezentuje m. in. w pracach podkomisji i komisji parlamentarnych. Nadzorował od strony prawnej wiele projektów w zakresie fuzji i przejęć, jak również inwestycji w nieruchomościach (centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, instalacje w ochronie środowiska). Odpowiada za praktykę w dziedzinie prawa handlowego. Nadzoruje fuzje i przejęcia oraz procesy sądowe o większej wadze.

Od kilku lat prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie PPP m.in.: Czynniki prawne istotne przy realizacji projektów w formule PPP (Koordynacja poszczególnych aspektów PPP i otoczenia realizacji przedsięwzięcia; Pełna współpraca JST z Partnerem Prywatnym, Niezbędne elementy umowy PPP); Opracowanie założeń instytucjonalnych dla realizacji zamówienia publicznego w formule PPP, którego przedmiotem jest budowa, zarządzanie, utrzymanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów; Sposób uregulowania obowiązków partnera prywatnego, jako wspólnika Spółki PPP w procesie uzyskiwania dla Spółki PPP finansowania; Instytucja PPP jako alternatywne źródło finansowania inwestycji społecznie użytecznych.

 

jakub-pawelec

dr Jakub Pawelec

Radca prawny, partner w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp.k., członek grupy ekspertów ds. zamówień publicznych przy Komisji Europejskiej, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, członek grupy roboczej do spraw opracowania „Polityki Rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego” w ramach Zespołu do spraw PPP (przy Ministerstwie Rozwoju). Autor szeregu publikacji w tematyce PPP i zamówień publicznych, w tym komentarza do Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE. Dora­dza przy projektach podejmowanych przez prywatne firmy wspólnie z samorządami (gospodarka komunalna, PPP). Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz zagadnienia prawne związane z energią odnawialną.

Od kilku lat prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie PPP m.in.: sposoby zabezpieczenia wynagrodzenia partnera prywatnego na poszczególnych etapach będącego przedmiotem Umowy o zamówienie publiczne realizowanego w formule PPP; dopuszczalność powierzenia Partnerowi Prywatnemu realizacji obowiązku odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych niebędącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu; postępowanie na wybór partnera prywatnego – dialog konkurencyjny, zasady udziału, uprawnień i obowiązków; dopuszczalność zbycia udziałów przez partnera prywatnego na rzecz podmiotu trzeciego w spółce celowej w rozumieniu art. 7 Ustawy o PPP powołanej do realizacji zamówienia publicznego; założenia instytucjonalne dla realizacji zamówienia publicznego w formule PPP; postępowanie w przypadku rozwiązania Umowy PPP; sposób uregulowania obowiązków partnera prywatnego, jako wspólnika Spółki PPP.

Ekspert, z praktycznym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięcia w ramach ppp, m.in. organizacja spółki celowej w strukturze PPP – projekt instalacji zagospodarowania odpadów o wartości około 20 000 000 zł.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów, m.in.: ,,Partnerstwo publiczno-prywatne a Fundusze Europejskie” – Platforma ds. Funduszy  Europejskich, 15 marca 2016 r.

Autor/współautor publikacji m.in.: „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD”, C.H.Beck, 2015 r.; „The Untapped Potential of PPP”, The Warsaw Voice z dnia 1 marca 2013 r.

 

anna-dabrowska

Anna Dąbrowska

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Od pięciu lat prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz projektów PPP, w ramach procedur wyłonienia wykonawcy oraz na etapie wykonywania umów. Zajmowała się opiniowaniem projektów ustaw wdrażających Dyrektywy 2014/24/UE (dyrektywa klasyczna) oraz 2014/23/UE (dyrektywa koncesyjna). Doradzała w postępowaniach na wybór partnera prywatnego dla realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Przedmiotem zainteresowań Anny Dąbrowskiej są również zagadnienia związane z wykonywaniem zadań związanych ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym i sposobu ich finansowania w kontekście prawa wspólnotowego w szczególności uregulowań z zakresu konkurencji i dopuszczalnej pomocy w ramach rekompensaty.

Współautorka publikacji pt. „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD”, C.H.Beck, 2015 r.

 

jaroslaw-kulawik

Jarosław Kulawik

Radca prawny. Partner w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp.k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 r. złożył egzamin prokuratorski,  zaś w 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W latach 1998-2006 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie kierował Wydziałem, a następnie Departamentem.  W trakcie prac w Ministerstwie zdobył bogate doświadczenie w zakresie problematyki administracyjnej. Odpowiadał m. in. za problematykę obrotu kapitałowego oraz obrotu nieruchomościami z udziałem podmiotów cudzoziemskich.

W kancelarii odpowiada za sprawy związane z postępowaniami administracyjnymi oraz zastępstwem przed  sądami administracyjnymi. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z problematyką ochrony środowiska (w szczególności problematyką prawa odpadowego), a także obrotem nieruchomościami, a w tym pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne. Posiada doświadczenie w obsłudze procesów deweloperskich.

Od kilku lat prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie PPP omawiając m.in.: zagadnienia odstąpienia od umowy o PPP z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy; sposób uregulowania obowiązków partnera prywatnego, jako wspólnika Spółki PPP w procesie uzyskiwania dla Spółki PPP finansowania; środki ochrony prawnej w postępowaniach na wybór partnera prywatnego.

 

Jakub Wojsyk

Aplikant radcowski.

Od pięciu lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie PPP, poruszając m.in. następujące aspekty: najczęstsze problemy prawne występujące przy realizacji projektów w formule PPP; partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze energetyki odnawialnej; umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego; partnerstwo publiczno-prywatne a Fundusze Europejskie (Partnerstwo publiczno-prywatne, Hybrydowy model PPP, Procedury PPP, Rozliczanie procedur i weryfikacja procedur, Partnerstwo innowacyjne); Realizacja zadań publicznych w formule ppp i koncesji (obustronne korzyści, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne); Łączenie finansowania typu ppp z funduszami UE; PPP w wybranych sektorach gospodarki w Polsce (m.in. transport, infrastruktura socjalna, gospodarka odpadami, sieci szerokopasmowe, parkingi, sport i rekreacja, przestrzeń miejska).

Współautor publikacji pt. „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD”, C.H.Beck, 2015 r.