O partnerstwie publiczno-prywatnym

Partnerstwo publiczno-prywatne to stosunkowo nowa i dynamicznie rozwijająca się w Polsce forma realizowania przedsięwzięć obejmująca klasyczne PPP oraz projekty wdrażane w formie koncesji na roboty budowlane, czy też usługi. PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

 

Specjalizujemy się w doradztwie na rzecz partnerów publicznych, jak również partnerów prywatnych na każdym etapie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Przedmiotem projektów obsługiwanych w obszarze PPP, jest realizacja przedsięwzięć opartych na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, a ich celem jest osiągnięcie obustronnych korzyści zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym realizowanego przedsięwzięcia.

 

Zakres usług

Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, usługi związane z przygotowaniem projektów PPP i prowadzeniem postępowań PPP i koncesji obejmują w szczególności:

  • definiowanie projektu i opis struktury projektu PPP
  • opracowanie analiz prawnych, finansowych i ryzyka związanych z planowanymi projektami
  • ocenę wpływu przedsięwzięć PPP na dług publiczny jednostki
  • monitoring rynku PPP i poszukiwanie inwestorów prywatnych
  • przygotowanie postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
  • kompleksowe doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP
  • opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji
  • monitorowanie i  audyty realizowanych projektów PPP i koncesji

opracowanie projektów PPP obejmujących środki europejskie lub inne bezzwrotne środki pomocowe (tzw. projekty hybrydowe)